باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

الزامات حفاظت فردی

  ایمنی کار در ارتفاع:


 انجام کار در مکانهایی که بلندی آن از سطح زمین 20/1 متر باشد، عملیات کار در ارتفاع محسوب می شود و ضروری است که در این قبیل فعالیتها اقدامات لازم جهت پیشگیری از سقوط در نظر گرفته شود.
در فرایند ایمن سازی عملیات کار در ارتفاع    سه مرحله وجود دارد :
• 
پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام بخشهایی از آن در سطح زمین در شرایطی که این امکان وجود دارد.
• 
استفاده از روشها و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد در شرایطی که امکان ممانعت از کار در ارتفاع وجود ندارد.
• 
استفاده از روشها و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهند در شرایطی که امکان از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد.
• 
تکنسین‌ها و سرپرست‌ها باید توجه ویژه به افرادی که بالاتر از سطح زمین مشغول کار هستند نمایند و هیچ فرد در حین کار در ارتفاع نباید تنها باشددر نهایت اصول زیر در حین کار در ارتفاع باید مدنظر قرار گیرد.
• 
 برای کلیه افرادی که در ارتفاع کار میکنند و خطر سقوط برایشان وجود دارد لازم است از کمربند و مهار مناسب جهت اجتناب از سقوط استفاده نمایند. (به عنوان مثال سقوط درون شافت‌ها، تانک‌ها و غیره) کمربند ایمنی قبل از استفاده باید کاملاً چک شود که نوارهای آن پوسیدگی نداشته و برای استفاده در شرایط عالی بوده و گره‌های آن محکم، حلقه‌ها و فنرها و بست‌های آن سالم و بدون خم شدگی و یا بریدگی و طناب‌ها و اتصالات آن سالم و محکم باشد. کمربند‌های ایمنی باید در جاهای تمیز و خشک و دور از گرما و مواد فرساینده نگهداری شود. یکی از احتیاجات مبرم و ویژه کارگاه‌ها، طناب‌ها و مهارهای ایمنی تأیید شده هستند.

 

تجهیزات جلوگیری از سقوط و افتادن:


 در فعالیتهایی که در ارتفاع بیش از 5/3 متر انجام میشود و در این شرایط امکان تعبیه سازه‌های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود ندارد، از این تجهیزات استفاده میشود. این تجهیزات علاوه بر امکان پیشگیری از سقوط، با هدف کاهش ارتفاع سقوط و در نتیجه کاهش شدت صدمات وارده به فرد نیز مورد استفاده قرار می گیرند. حداقل نیروی مقاومت این تجهیزات و اجزای آنها در برابر نیروی کششی نبایستی از 1150 کیلوگرم کمتر باشد. این تجهیزات و ضمائم آنها بایستی مرتباً بازدید و قطعات فرسوده آن تعویض شود. مهمترین تجهیزات پیشگیری از سقوط عبارتند از :

 

کمربند ایمنی :


 کمربندهای ایمنی از جمله تجهیزات بسیار متداول و ساده جهت پیشگیری از سقوط به شمار میروند. این لوازم ایمنی به دلیل محدود بودن محل اتصال به ناحیه کمر و احتمال وارد آمدن فشارهای شدید به کمر در انتهای مسیر سقوط از ارتفاع و در نتیجه احتمال ایجاد آسیب به ستون فقرات، از جمله تجهیزات پیشگیری از سقوط در ارتفاع کم محسوب می شوند.
کمربندایمنی  بایستی باید به طناب کنفی به قطر حداقل 4/3 اینچ یا نایلونی بقطر حداقل 2/1 اینچ مجهز باشند. به هنگام استفاده از کمربند ایمنی رعایت نکات ذیل الزامی است:
1. 
 طنابهای نجات را نباید هرگز گره زد چون گره قدرت طناب را به اندازه قابل ملاحظه‌ای کم می کند.
2. 
شخص استفاده کننده باید طناب نجات را ببندد تا در صورت افتادن وی را با کمترین سقوط متوقف کند.
3. 
 کارکنانی که در داربستهای معلق با ارتفاع بیش از دو متر درکار هستند، باید هر کدام جداگانه مجهز به کمربند ایمنی باشند.
4. 
برای کار کردن در ارتفاعات باید حتی المقدور سکو یا داربست بکار برده شود.
5. 
 قلاب طناب نجات کمربند ایمنی باید به محل محکمی که بهتر است حتی الامکان در بالای سر باشد قرار گیرد.

 

حمایل ایمنی :


 حمایلهای ایمنی از جمله تجهیزات پیشگیری از سقوط در ارتفاع محسوب می شوند که به دلیل اینکه فشارهای وارده در حین سقوط را علاوه بر کمر به تنه و شانه ها و در برخی از انواع به سینه و رانها نیز توزیع می کنند، از ایمنی بالاتری نسبت به کمربندهای ایمنی برخوردارند و جهت کار در ارتفاع زیاد توصیه می‏شوند. حمایلها و کمربندهای ایمنی از طریق یک طناب موسوم به طناب نجات که در قسمت سر آن دارای قلابهای ضامن دار است به نقاط ثابتی متصل میشوند. همچنین  تسمه های قابل ارتجاع جهت ایجاد خاصیت ارتجاعی و کاهش اثر شوک ناشی از سقوط به بدن و بعنوان رابط میان طناب نجات و حمایل یا کمربند ایمنی استفاده میشود.

 

مقررات وسایل حفاظت فردی PPE:

 

استفاده از وسایل استحفاظی فردی در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می گیرد. لذا کارکنانی که باید بطور دائم از وسائل ایمنی از قبیل کلاه، کفش، عینک، دستکش و غیره استفاده نمایند مشمول مقررات زیر می باشند:
• 
    انجام کارهایی که مستلزم داشتن وسائل ایمنی است بدون استفاده از وسائل مربوطه مجاز نیست.
• 
    سرپرست مربوطه بایستی از ارجاع کار به کارکنانی که مجهز به وسائل ایمنی نیستند خودداری نماید.
• 
    در صورتیکه هر یک از کارکنان وسایل و یا البسه ایمنی را مفقود نماید، یا نتواند آنرا ارائه دهد و نهایتاً مسئول فقدان آن شناخته شود به میزانی که شرکت تعیین می کند باید جریمه بپردازد.
• 
    کارکنان باید وسائل ایمنی را که بطور موقت برای انجام وظیفه دریافت داشته اند پس از انجام کار مسترد دارند.
• 
کارکنان حق دخالت و تغییر وسایل ایمنی را ندارند.
• 
    کارکنانیکه بعلت ضعف و نقص بدنی نمی توانند از وسیله ایمنی مورد نیاز کار خود استفاده نمایند توسط سرپرستان به مسئول HSE معرفی شده تا ازطریق آن به پزشک صنعتی معرفی گردند و طبق نظر وی، مسئول HSE و مدیر پروژه مربوطه باید تصمیم مقتضی در مورد آنان اتخاذ نمایند.
• 
    در مورد کارکنانیکه بدلایل غیر موجه از پوشیدن البسه و وسائل ایمنی خودداری نمایند اقدامات انضباطی طبق مقررات داخلی شرکت اجرا خواهد گردید.
• 
    کلیه وسائل و البسه ایمنی باید در جای مناسب و محفوظی نگهداری شوند.