باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

هارنس های صنعتی

هــارنــس یا حـمـایـل بـنـد جلیقه ای است که تــکنــسـین به تن کرده و به واسطه ابزارهای که به آن متصل میگردد ، خود را به طناب اصلی و پشتیبان متصل میکند.هارنس های صـنـعـتـی از دو بخش هـارنـس بـالاتـنـه و هـارنـس نـشـیـمـن تـشکیل گشته است . وزن تکنسین دائما بر روی هارنس نـشیمن میباشد و قسمت اتصال ابزارمی بایست داری مقاومت و استاندارد صنعتی باشد ، قسمت بالا تنه هارنس جهت تقسیم وزن مناسب ، صعود و سقوط های ناگهانی طراحی گشته ، ابزار طناب پشتیباننیز به حلقه هارنس بالاتنه یا سینه ای نصب میگردد ، هارنسهای صنعتی دارای حلقه های کنارییا موقعیت گیری نیز میباشند. ، هارنس صنعتی می بایست دارای استاندارهایصنعتی از قبیل :

,CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B,ANSI Z359.1, CSA Z259.10, CE EN 361

     CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B 

باشند.

 هارنسهای ورزشی به هیچ وجه برای کار و نجات در صنعت طراحی نگشته اند و دارای ایمنی و استاندارد قابل قبول برای ورزش میباشند و وزن سبک نکته ای مهم در اینهارنسها میباشد ، و بسیار مناسب برای فعالیتهای ورزشی هستند.