باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

MBLچیست؟

 ام . بی .ال یا حداقل شکست بار به کمترین مقدار مقاومت تجهیزات ، در برابرشکستگی و یا پاره گی در تست کشش میگویند .  برای مثال اعدادی که برروی کاربین ها و یا  تسمه ها میباشد نشانگر حداقل شکست بار (ام.بی.ال) آن وسیله است .  این عدد ضعیفترین مقدار مقاومت ابزار بر واحد کیلونیوتن در تست کشش یا پروف تست میباشد.

  نمونه حداقل شکست بار  یک مدل کارابین در جهت های بار و دهنه باز   

 حال  آیا مجاز و ایمن  است که تا مرز حداقل شکست بار  ک کارابین بر روی آن بار وارد کنیم؟

یعنی میتوان بر روی یک کاربین با  ام بی ال 22کیلو نیوتن ، تا 22 کیلو نیوتن یا 2200 کیلوگرم بار وارد کرد؟

 

جواب : خیر

 طبق قانون لولر تمامی تجهیزات فاکتورهای عمومی ایمنی دارند ، که به نام بار مجاز کاری مشناسیم ، این  فاکتور در تجهیزات فلزی یک پنجم  ام.بی .ال میباشد

و در تجهیزات پارچه ای(طناب ، تسمه ) به مقدار یک دهم ام.بی.ال آن ابزار میباشد .

در جدول زیر نمونه های از حداقل شکست بار و بار مجاز کاری را میتوان دید: