باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

کارگاه های صنعتی

 منظور از کارگاه همان نقطه تکیه گاه (اتصال) میباشد که طناب کاری و طناب پشتیبان با روشهای معین به آن نصب میشود. کار گاه دارای کلاس های مختلفی هستند ، رول های چشمی ، صفحه پلاک ها و سازه ای فلزی نمونه ای از کارگاه های ایمن هستند که میبایست

 توسط افراد آموزش دیده که سطح دو ایراتا را با موفقیت سپری کرده اند، بر پا شود. کارگاه ها میبایست تا بار پنج کیلو نیوتن چک شوند مگر اینکه یک کارگاه از یک اتصال صنعتی کاملا ایمن با تایید سرپرست گرفته شود.نمونه یک کارگاه ترکیبی با استفاده از رول و سازه صنعتی اتصال طناب کاری و طناب پشتیبان به طور مجزا به دو نقطه را در شکل بالا مشاهده می کنید.

 

نکته بسیار مهم در کارگاه ها جلوگیری از سایش کارگاه به سازه و زاویه کارگاه میباشد.

منظور از زاویه کارگاه زاویه مابین دو اتصال کارگاه به دو نقطاصلی کارگاه میباشد:

 

اگر این زاویه صفر درجه باشد ، بار به طور مساوی بر روی دو نقطه نقسیم میشود.اگر این زاویه شصت درجه باشد ، بر روی هر نقطه پنجاه و هشت درصد وزن بار ، انتقال پیدا میکند. در صنعت میبایست از نصب کارگاه با زاویه بالا پرهیز کرد ،همیشه نمیتوان کارگاه با زاویه بسته بر پا کرد اما این نکته مهم است که حداکثر زاویه کارگاه صد و بیست میباشد ،چرا که در این زاویه در هر نقطه  فشار صد در صد بار منتقل میشود.

 

فرمول زیر برای محاسبه فشار به روی نقاط کارگاه بر حسب زاویه میباشد :