باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

شوک گیر -ABSORBICA

ضربه گير جزئي از سيستم جلوگيري از سقوط است.گرفتن ضربه در هنگام سقوط با شكافته شدن دوختهاي ويژه انجام مي گيرد . اين فرايند شكافته شدن صرف نظر از شرايط آب و هوايي تضمين شده است .همانطور كه دراستانداردها هم گفته شده است ، طناب هاي ضربه گير فقط بعد از چك كردن اين مسئلهصورت مي گيرد كه فرد استفاده كننده فضاي مناسبي داشته باشد.شكلطناب هاي كوتاه شبك هايبراي حفاظت از طناب كار يا طناب نجات وريل فلزي بودن طول 80سانتي متر آزادي عمل فرد را براي رسيدن به اتصال در انت هاي طنابكوتاه فراهم مي سازد.* داشتن دو بازو به استفاده كننده اجازه مي دهد تا هنگام عبور ازمحورها به سيستم ايمني متصل بماند.در انتها به اتصال كمك مي كند تا در جاي مناسب SRBING * بودنخودش قرار گرفته و در مقابل فرسايش مقاومت كند.4 متري / * نياز به فضاي آزاد 35
طول : 80 سانتي متري
طول هر بازو : 56 سانتي متر
طول كلي بعداز شكافته شدن : 150 سانتي متري
وزن : 210 گرم