باشگاه کوهنوردی داها| گردشگری داها| فروشگاه لوازم کوهنوردی داها

باشگاه کوهنوردی داها

شاخه های کار در ارتفاع

کار درارتفاع از لحاظ موقعیت و حالت کاری داری سه شاخه تقسیم بندی میباشد ، این تقسیم بندی ها هر کدام جایگاه کاری خود را داشته و تجهیزات کاری مشابه و یا مجزا دارند. این تقسیم بندی به شرح زیر میباشد: - Life line و موقیعت گیری - Life line و جلوگیری از سقوط - Rope access و کار در فضای معلق موقعیت گیری وLIFE LINE لایف لاین ، محدود کننده و موقعيت گيری Life line, Restraint & Positioning هدف از نجام این روش : جلوگيری از قرار گرفتن فرد در موقعيت خطر سقوط در این روش ، وزن تکنسین بر روی پاهای وی میباشد و سیستم فقط جلوگیری میکند از قرار گرفتن فرد ، در مکانی که احتمال خطر سقوط دارد ، در این سیستم به هیچ وجه نفر در موقعیتی که احتمال سقوط وجود دارد قرار نمیگیرد و تکنسین میبایست همیشه در یک نقطه به فاصله حداقل یک متر تا لبه پرتگاه متصل باشد و و این فاصله به هیچ وجه نمیبایست کمتر از یک متر گردد. متوقف کننده سقوط و LIFE LINE روشهای متوقف کننده از سقوط Life line & Fall arrest درحقیقت این سیستم متوقف کننده سقوط است نه جلوگیری کننده. هدف از انجام این روش : •کاهش دادن مسافت سقوط •جذب انرژی ناشی از سقوط برای کاهش دادن ضربه وارده به بدن •نگهداشتن فرد سقوط کننده در موقعيتی که اثرات معلق بودن در او به حداقل برسد و عمليات نجات به راحتي قابل اجرا باشد. در این روش تکنسین ، هر لحظه احتمال سقوط دارد و می بایست فاصله سقوط به حداقل برشد و نیروی ناشی از سقوط در سیستم جذب شود تا به تکنسین منتقل نشود،در بدن انسان بهترین نقطه برای تقسیم بار در هنگام سقوط قسمت جناق میباشد،بنابر این در این سیستم میبایست از هارنسهای که دارای حلقه های متوقف کننده سقـــــوط میباشند اســــتفاده نــمــود تا در سـقـوط هــای با فاکتور سقوط بالا آسیبی متوجه تکنسین نشود و وی در حالتی مستقر شود که اثرات معلق بودن در او به حداقل برسد. کار درفضای معلق و ROPE ACCESS به علت عدم وجود تجهيزات حفاظت گروهی (نرده کشی، تورهای ايمنی و...) ، کار روی سازه های معلق و يا محل هايی که امکان استفاده از سکوهای متحرک ،داربست و غيره وجود ندارد تکنيک های دسترسی با طناب ،جای خود را در صنعت باز کرد.به مرور زمان ایمن بودن غیرقابل مقایسه، کم هزینه بودن و زمان کم،که از ویژه گی های شاخص این سیستم دسترسی در صنایع بود،به همگان آشکار گشت وعنوان جایگزینی مناسب برای داربست وکلایمبر از هر سو جای خود را تثبیت کرد.در این سیستم دسترسی ، تکنسین به دو سیستم مجزا دائما متصل میباشد . این دوسیستم یکی طناب کاری و دیگری طناب پشتیبان میباشد ،که هر کدام نیز به دو نقطه مجزا با مقدارام.بی.ال استاندارمتصل میباشند.آمار ایمنی اتحادیه دسترسی صنعتی با طناب (ایراتا) در سی سالگذشته نشانگر عملکرد بدون حادثه بوده است و به این معنا که در سوانح مطابق ابا استادارد های بیمه ای و ایمنی ، اتفاق قابل گزارش و پیگیری رخ نداده است.